Τα τμήματά μας

Το Νηπιαγωγείο μας, που έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Νηπιαγωγείο και το Προνήπιο.

 

Ο παιδικός μας σταθμός,που έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,χωρίζεται επίσης σε δύο τμήματα, τον μεγάλο παιδικό και τον μικρό παιδικό.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως σε κάθε μία από τις τέσσερις τάξεις μας υπάρχουν τουλάχιστον δύο παιδαγωγοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, τη φροντίδα και την οργάνωση των παιδιών.

 

Τα παιδιά φοιτούν ανάλογα την ηλικία τους σε 4 τμήματα:

  • Μεγάλο Νήπιο / Ηλικία: 5 – 6
  • Μικρό Νήπιο / Ηλικία: 4 – 5
  • Μεγάλος Παιδικός / Ηλικία: 3 -4
  • Μικρός Παιδικός / Ηλικία: 2,5 – 3

Τμήματα