Νέες Τεχνολογίες

Στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον η ικανότητα χρήσης των ψηφιακών μέσων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την κατάρτιση και την εκπαίδευση, εντάσσεται στις βασικές ικανότητες που πρέπει να έχουν όλα τα άτομα για να μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη κοινωνία .

Σήμερα, τα περισσότερα παιδιά έρχονται σε επαφή με σύγχρονα ψηφιακά από την παιδική τους ηλικία και επομένως η εκπαίδευσή τους τόσο στην ορθή και υγιή χρήση αυτών των μέσων όσο και στις επιτρεπόμενες συνθήκες και τους περιορισμούς καθίσταται αναγκαία!

Τις τελευταίες δεκαετίες η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση απασχολεί διαρκώς την εκπαιδευτική έρευνα. Οι ερευνητές συχνά συζητούν για τα όρια ηλικίας ενασχόλησης των παιδιών με αυτά, για τον τρόπο προσέγγισής τους, αλλά και για τη γραμμή που διαχωρίζει την εποικοδομητική ενασχόληση και ψυχαγωγία από τον εθισμό. Επιπλέον, η ένταξη αυτή δημιούργησε προσδοκίες ότι θα αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και μάθησης καθώς και τους παραδοσιακούς ρόλους τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών συμβάλλοντας σε μία μετάβαση από τη γνώση του «τι» στη γνώση του «πώς».

Εντούτοις, η βελτίωση των μαθησιακών διαδικασιών δεν είναι κάτι το αυτονόητο και μηχανικό, ούτε μπορεί να συμβεί από τη χρήση των προηγμένων τεχνολογιών. Εκείνο που προέχει είναι η προσεκτική και προοδευτική εισαγωγή των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία, ώστε να σημειωθούν ουσιαστικές και προοδευτικές αλλαγές.

Στον Μικρό Πρίγκιπα πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί πλέον απαραίτητο προσόν για όλα τα παιδιά, καθώς η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των Νέων Τεχνολογιών, ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης καθιστούν τον ψηφιακό γραμματισμό σημαντικό γνωστικό αντικείμενο. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, οι μαθητές, μελλοντικοί πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, να είναι τεχνολογικά εγγράμματοι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και μελλοντικά επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου μας από το σχολικό έτος 2009-2010 δημιουργώντας και εξελίσσοντας ένα νέο πλαίσιο εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. Με τη συνεργασία πανεπιστημιακών δασκάλων συνεχώς αναβαθμίζουμε τα προγράμματά μας σύμφωνα πάντοτε με τα αποτελέσματα των ερευνών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019 τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας:

Κατανόησαν τον σκοπό, τη φύση και τον ρόλο των ψηφιακών μέσων.

Εξοικειώθηκαν και σταδιακά αυτονομήθηκαν στη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Ανέπτυξαν δεξιότητες κριτικής σκέψης, αιτιολόγησης, συνεργασίας, επικοινωνίας, συντονισμού των κινήσεων, επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικής σκέψης, αυτοαξιολόγησης.

Διερεύνησαν πιθανές ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα για τη συλλογή πληροφοριών.

Έμαθαν τους δυνητικούς κινδύνους και κατανόησαν πώς, πότε και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία.

Επέλεξαν τα κατάλληλα εργαλεία και σχεδίασαν διαδικασίες για να υλοποιήσουν έργα στην καθημερινότητά τους.

Παρατήρησαν με ενδιαφέρον και συμμετείχαν σε δραστηριότητες με λογισμικά ακόμα και τα παιδιά που δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές.

Τέλος, σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά κατανόησαν ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών απαιτεί για κάθε χρήστη, ενήλικο ή ανήλικο, τη γνώση των κανόνων και των ορίων χρήσης, ότι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι πιο απολαυστικό όταν το μοιράζεσαι με φίλους και ότι υπάρχουν πολύ δημιουργικές ενασχολήσεις με τα ψηφιακά μέσα.